Lejevilkår

Lejevilkår hos Ringsted Biludlejning

1. Alle priser er inkl. moms og almindelig forsikring, men ekskl. brændstof og selvrisikodækning. Rygning er forbudt i alle biler. Alle biler er til almindeligt kørekort, kategori B. Ekstraordinær rengøring afregnes med kr. 275,- pr. time, som betales af lejer.

2. Lejemålet omfatter kun det anførte tidsrum og kontraktforholdet udløber ved det anførte tidspunkt. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens § 293. Ved udeblivelse fra afhentning af forudbestilt bil påhviler det lejeren, at betale et døgns leje. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tilbage med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) på adressen Møllevej 2, 4100 Ringsted.

3. Lejeren erklærer ved modtagelse af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse, og det deponerede beløb mistes til fordel for Ringsted Biludlejning. Lejeren har modtaget bilen i god stand uden skader og anerkender herved at være ansvarlig for brændstofforbruget samt for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

4. Bilen må kun føres af lejeren og medlejere som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Føreren skal være mindst 21 år og have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år.

Bilen må ikke benyttes:
a) til at trække eller slæbe andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art.
b) til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
c) til entreprenørkørsel eller kørsel mod gods eller fødevarer der medfører lugtgener eller usædvanlig slid.
d) til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.
e) hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis det er påført som bemærkning på kontraktens forside. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.
g) af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

5. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til udlejeren at betale:
a) de på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
b) alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, eller andre lovovertrædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.
c) sådanne udgifter – herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren.
d) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 5000,- Forsikringen dækker ikke lejerens egne genstande, dette gælder også hvis lejerens egne genstande er fastmonteret.
e) hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.
f) Bemærk: Lejeren/medlejeren hæfter personligt og solidarisk for de under punkt A-E nævnte forpligtelser, uanset at der på kontrakten er anført en evt. betalingsadresse.

6. Lejeren er forpligtet til:
a) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner.
b) ikke at anerkende ansvar eller skyld.
c) ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde en skadesanmeldelse
d) omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af udlejeren. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger og lignende ikke blive refunderet.

8. Nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter udlejers ønske.

9. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

10. Tagbagagebærer må ikke monteres.

11. Ringsted Biludlejning er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i udlejningsbilen. Lejeren og enhver i medfør af foranstående § 3 berettiget fører er forsikret ved motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjs-forsikring, tegnet i det land hvor bilen er indregistreret. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejerens for dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid.